Szacowanie wartości zamówienia – inspektor nadzoru

Szanowni Państwo, 

informujemy, że poniższe zapytanie ma charakter szacowania wartości zamówienia. Szacowanie zamówienia dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na inwestycjach objętych projektem:  ”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objęty umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881. 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego zapytania: 

Projektem, o którym mowa powyżej objęte są 3 zadania obejmujące 3 budynki zlokalizowane w Jaworzynie Śląskiej: 1) Zadanie nr 1, ul.Towarowa 4, Jaworzyna Śląska – remont dachu oraz stolarki, ślusarki wewnętrznej i zewnętrznej zabytkowego budynku lokomotywowni wachlarzowej wraz z remontem i obudową zabytkowego budynku zapadni lekkimi płytami osłonowymi. Wykonanie projektu branżowego i realizacja nowego przyłącza wodnego oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z wykonaniem szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe dla terenu Muzeum. Zadanie jest realizowane na podstawie obowiązującego pozwolenia na budowę nr 1120/2016 z dnia 6.09.2016 r. oraz obowiązującego pozwolenia konserwatorskiego nr 969/2016 zaktualizowanego dnia 8.08.2020 r.; 

2) Zadanie nr 2, ul.Powstańców 12, Jaworzyna Śląska – remont zabytkowej wieży ciśnień typu „grzybek”; zadanie realizowane na podstawie projektu budowlanego na zgłoszenie; 

3) Zadanie nr 3, ul.Powstańców 12, Jaworzyna Śląska – remont zabytkowego budynku administracyjnego dawnej wagonowni; zadanie realizowane na podstawie projektu budowlanego na zgłoszenie 

Zakończenie projektu przewidywane jest na czerwiec 2023 r. (26 miesięcy) 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM: 

● uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (co najmniej 2 lata), 

● aktualne zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa oraz o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, 

● udokumentowane doświadczenie (co najmniej 18 miesięcy) w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, ● udokumentowane doświadczenie w nadzorowaniu prac budowlanych w obiektach zabytkowych (co najmniej 3 inwestycje),

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

● weryfikacja zgodności wykonanych robót budowlanych z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, ● doradztwo w zakresie technologii i ewentualnych rozwiązań zastępczych wynikających z bieżących potrzeb, ● prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami, obowiązującymi przepisami prawa, 

● egzekwowanie wykonywania wszelkich zadań i wytycznych wynikających z decyzji administracyjnych i uzgodnień wydanych dla realizacji projektu, w szczególności pozwolenia na budowę, 

● sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

● sprawdzenie i potwierdzenie wykonania robót, w tym robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, ● potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 

● przygotowanie i prowadzenie odbioru końcowego (przy udziale Zamawiającego) oraz udział w przekazaniu do użytkowania, 

● inne czynności wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ● uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych na budowie (przynajmniej 1 raz w miesiącu) oraz na odbiorach częściowych i końcowych inwestycji – w tym odbiorach z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków, ● dokumentowanie wizyt oraz ich zakresu wpisem w dzienniku budowy (dla zadania 1, w zadaniach 2 i 3 protokołem), 

DODATKOWE INFORMACJE: 

● wynagrodzenie będzie rozliczane miesięcznie w zależności od liczby wizyt na budowie – zlecający zakłada co najmniej 1 wizytę w miesiącu podczas której zostaną dopełnione wszelkie formalności związane z procesem budowlanym a także podpisany zostanie protokół z kontroli oraz uzupełniony dziennik budowy (dla zadania 1), 

● za 1 przyjazd na budowę uznaje się spotkanie w Jaworzynie Śląskiej dot. 1 lub więcej z realizowanych zadań, ● harmonogram wizyt ustalany będzie na bieżąco z zamawiającym, 

● termin zakończenia prac przewidywany jest na czerwiec 2023 r. – szacowane jest 35 przyjazdów na budowę. 

OFERTA: 

Ofertę należy złożyć do dnia 13.04.2021 r. godz. 15:00 na adres: malwina.wesola@muzeatechniki.pl lub przetargi@muzeatechniki.pl 

W przypadku pytań osobą do kontaktu jest: Malwina Wesoła tel.: 727-450-077 malwina.wesola@muzeatechniki.pl lub przetargi@muzeatechniki.pl 

UWAGA – w ofercie proszę wskazać całkowity szacowany koszt (brutto/ netto) oraz koszt jednego przyjazdu na budowę. 

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia? 

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować: 

zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu.