Rail4V4+V

Projekt Rail4V4+V Dziedzictwo kolejowe dla zrównoważonego rozwoju turystyki

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest propagowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Wyzwania

Kolej to ekologiczny, wygodny i bezpieczny środek transportu, który będzie odgrywał kluczową rolę w wysiłkach UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, w ramach nowej strategii wzrostu – Europejskiego Zielonego Ładu. Zgodnie z tym Parlament Europejski osiągnął wstępne porozumienie w sprawie ustanowienia roku 2021 Europejskim Rokiem Kolei. Jednym z celów Europejskiego Roku będzie podniesienie świadomości społecznej na temat potencjalnej roli kolei dla europejskiej zrównoważonej turystyki.

Gospodarka turystyczna jest mocno dotknięta pandemią koronawirusa (COVID-19). Według Światowej Organizacji Turystyki kryzys doprowadził do spadku turystyki międzynarodowej o ponad 70% w 2020 r., do poziomu sprzed 30 lat. Opis polityki: COVID-19 i Transforming Tourism podkreślają, że odbudowa turystyki powinna opierać się na innowacjach, cyfryzacji, zrównoważonym rozwoju i partnerstwie. Innowacje w turystyce powinny koncentrować się na tworzeniu nowego zrównoważonego podejścia, które łączy użytkowników z branżami kreatywnymi, wzmacnia społeczności i promuje nowe produkty i doświadczenia cyfrowe.

Biorąc pod uwagę sytuację w dziedzinie dziedzictwa i turystyki, główną ideą proponowanego projektu jest zbadanie kontekstu warstwowego i reagowanie na obecne wyzwania stojące przed turystyką dziedzictwa, oferując skuteczne odpowiedzi poprzez rozwój innowacyjnych zrównoważonych rozwiązań. Projekt ma na celu podkreślenie potencjału turystycznego kolei, w szczególności poprzez jej historię i dziedzictwo, przywołując rolę, jaką kolej odegrała w tworzeniu tożsamości zbiorowej Europy Środkowej.

Założenia projektu

Zgodnie z celem Europejskiego Roku Kolei, jakim jest zachęcanie i wspieranie wysiłków Unii w promowaniu kolei z różnych punktów widzenia, głównym celem projektu jest podnoszenie świadomości na temat wartości dziedzictwa kolejowego i znaczenia dla dywersyfikacji kolei oferta turystyczna w regionie V4 + Wojwodina. Projekt ma na celu identyfikację i promocję dziedzictwa kolejowego dla zrównoważonego rozwoju turystyki poprzez:

Ustanawianie relacji

Stworzenie sieci współpracy pomiędzy interesariuszami dziedzictwa i turystyki w naszych regionach.

Wzmocnienie

Wzmacnianie kreatywności i umiejętności cyfrowych jako kluczowych graczy w zakresie innowacji w turystyce związanej z dziedzictwem kulturowym.

Sieciowanie

Łączenie wybranych obiektów kolejowych we wspólną trasę, zarówno rzeczywistą, jak i wirtualną oraz promowanie wśród lokalnych i zagranicznych rynków docelowych.

Projekt rozpocznie się od działań w zakresie tworzenia sieci i współpracy, które są niezbędne do zbliżenia właścicieli i zarządców obiektów dziedzictwa kolejowego, a także zaangażowania powiązanych interesariuszy, którzy zajmują się ochroną dziedzictwa i rozwojem turystyki.

Połączymy różne rodzaje dziedzictwa kolejowego (muzea, kolekcje, infrastrukturę, budynki itp.) we wspólnym szlaku, stworzymy ujednoliconą identyfikację wizualną produktów turystyki dziedzictwa kolejowego i oznaczymy obiekty objęte projektem znakami informacyjnymi, zaprojektujemy turystykę cyfrową produkty, takie jak wirtualna interaktywna trasa, oraz tworzenie cyfrowego podręcznika/katalogu.