Rada Fundacji

Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Do jej najważniejszych  kompetencji należy nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Fundacji, wytyczanie głównych kierunków jej działania oraz zatwierdzanie programów działalności Fundacji.

Radę Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego tworzą:

Iwona Jakubiak

W 1977 r. ukończyła prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1978 – 1980 odbyła w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu aplikację sądową zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. W 1983 roku zdała egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych. W latach 1983 – 1990 pracowała w szeregu przedsiębiorstw na stanowisku radcy prawnego. Od 1990 r. prowadzi własną kancelarię prawną.

Rainer Sachs

W 1979 ukończył studia w zakresie historii, historii sztuki i archeologii na Uniwersytecie im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu. W latach 1983 – 1989 pracował jako pracownik naukowy w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej. W latach 1988-1991 stypendysta Fundacji Alexandra v. Humbuldta i Fundacji Gerdy Henckel, pracownik naukowy w Instytucie Historii Westfalii w Westfalskim Uniwersytecie im. Wilhelma w Monastyrze, od 1991 pełnomocnik d/s. kultury w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Autor ok. 200 publikacji, w tym kilku książek, przeważnie z historii kultury, przede wszystkim Śląska.

Łukasz Zalicki

Wieloletni partner zarządzający w Dziale Doradztwa Biznesowego, EY Warszawa, posiadający 25-letnie doświadczenie w konsultingu i badaniu sprawozdań finansowych, przede wszystkim dla sektora paliwowego, chemicznego, ochrony zdrowia, telekomunikacji i innych. Absolwent Politechniki Warszawskiej (dyplom z wyróżnieniem na wydziale MEiL), równocześnie studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kursy menedżerskie na Kellogg School of Management oraz Harvard Business School w Stanach Zjednoczonych. Posiada bogate doświadczenie na rynku usług doradczych. Kierował projektami dla podmiotów z sektora paliw, chemii, ochrony zdrowia, publicznego, mediów, telekomunikacji, technologii. Wykładowca i panelista na bardzo wielu konferencjach i szkoleniach. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz eksperta – lead assessor ISO 9000.