Informacja o postępie prac

PROJEKT INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020 
Aktualizacja postępu prac | Czerwiec 2021 |

Szanowni Państwo,

w związku z realizowanym przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska oraz Czeskimi partnerami – Muzeum starých strojů a technologií, z.s. oraz  Miasto Žamberk projektem “Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” (nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881), chcielibyśmy się z Wami podzielić efektami naszej kilkumiesięcznej pracy.

W kwietniu 2021 r. podpisaliśmy umowę na realizację prac budowlanych objętych projektem. Od tego czasu intensywnie pracowaliśmy z Wykonawcą w celu ustalenia harmonogramu prac, szczegółów wykonawczych oraz rozwiązywaniu bieżących problemów na placu budowy. Obecnie prowadzone są prace na terenie Muzeum Kolejnictwa w zakresie remontu dachu lokomotywowni wachlarzowej z warsztatami oraz prac przy odbudowie budynku zapadni kolejowej.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z trwających prac oraz zapraszamy do zwiedzania Muzeum Kolejnictwa – mimo trwających prac Muzeum pozostaje czynne, natomiast wraz z postępem prac niektóre części kompleksu mogą być tymczasowo wyłączone z ruchu turystycznego. Przepraszamy za niedogodności i uprzejmie prosimy o wyrozumiałość – zmieniamy się dla Was!


Rozstrzygnięcie ogłoszenia

w imieniu Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska informuję, że w Bazie Konkurencyjności ukazało się rozstrzygnięcie dot. ogłoszenia nr 2021-1027-32373 „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881

Pełna informacja (KLIKNIJ)

Zapytanie Ofertowe nr 2/2021 na roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: ,,Budowa nowych ekspozycji muzeów technicznych na czesko-polskim pograniczu II” nr umowy: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294 polegających na remoncie zabytkowego warsztatu w celu demonstracji znajdujących się w nim zabytkowych maszyn. Warsztat mieści się w budynku powiązanym z budynkiem lokomotywowni wachlarzowej w Jaworzynie Śląskiej, obecnie Muzeum Kolejnictwa, na terenie Euroregionu GLCENSIS. Celem planowanych prac remontowych jest dostosowanie warsztatu do możliwości demonstracji maszyn oraz prac naprawczych według zasad z początków XX wieku. Parterowy, murowany budynek warsztatu o powierzchni użytkowej 298 m2 wymaga przeprowadzenia prac remontowych w celu poprawy jego stanu technicznego, a także prac umożliwiających bezpieczne wprowadzenie zwiedzających i prezentowanie maszyn podczas działania. Planowane prace mają prowadzić do poprawy stanu pomieszczeń przy zachowaniu ich zabytkowego charakteru.

Ogłoszenie Nr 2
Informacja dla wykonawców Nr 1


Ogłoszenie
Załączniki edytowalne
Zapytanie ofertowe

Szacowanie wartości zamówienia – inspektor nadzoru

Szanowni Państwo, 

informujemy, że poniższe zapytanie ma charakter szacowania wartości zamówienia. Szacowanie zamówienia dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na inwestycjach objętych projektem:  ”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objęty umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881. 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego zapytania: 

Projektem, o którym mowa powyżej objęte są 3 zadania obejmujące 3 budynki zlokalizowane w Jaworzynie Śląskiej: 1) Zadanie nr 1, ul.Towarowa 4, Jaworzyna Śląska – remont dachu oraz stolarki, ślusarki wewnętrznej i zewnętrznej zabytkowego budynku lokomotywowni wachlarzowej wraz z remontem i obudową zabytkowego budynku zapadni lekkimi płytami osłonowymi. Wykonanie projektu branżowego i realizacja nowego przyłącza wodnego oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z wykonaniem szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe dla terenu Muzeum. Zadanie jest realizowane na podstawie obowiązującego pozwolenia na budowę nr 1120/2016 z dnia 6.09.2016 r. oraz obowiązującego pozwolenia konserwatorskiego nr 969/2016 zaktualizowanego dnia 8.08.2020 r.; 

2) Zadanie nr 2, ul.Powstańców 12, Jaworzyna Śląska – remont zabytkowej wieży ciśnień typu „grzybek”; zadanie realizowane na podstawie projektu budowlanego na zgłoszenie; 

3) Zadanie nr 3, ul.Powstańców 12, Jaworzyna Śląska – remont zabytkowego budynku administracyjnego dawnej wagonowni; zadanie realizowane na podstawie projektu budowlanego na zgłoszenie 

Zakończenie projektu przewidywane jest na czerwiec 2023 r. (26 miesięcy) 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM: 

● uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (co najmniej 2 lata), 

● aktualne zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa oraz o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, 

● udokumentowane doświadczenie (co najmniej 18 miesięcy) w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, ● udokumentowane doświadczenie w nadzorowaniu prac budowlanych w obiektach zabytkowych (co najmniej 3 inwestycje),

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

● weryfikacja zgodności wykonanych robót budowlanych z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, ● doradztwo w zakresie technologii i ewentualnych rozwiązań zastępczych wynikających z bieżących potrzeb, ● prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami, obowiązującymi przepisami prawa, 

● egzekwowanie wykonywania wszelkich zadań i wytycznych wynikających z decyzji administracyjnych i uzgodnień wydanych dla realizacji projektu, w szczególności pozwolenia na budowę, 

● sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

● sprawdzenie i potwierdzenie wykonania robót, w tym robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, ● potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 

● przygotowanie i prowadzenie odbioru końcowego (przy udziale Zamawiającego) oraz udział w przekazaniu do użytkowania, 

● inne czynności wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ● uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych na budowie (przynajmniej 1 raz w miesiącu) oraz na odbiorach częściowych i końcowych inwestycji – w tym odbiorach z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków, ● dokumentowanie wizyt oraz ich zakresu wpisem w dzienniku budowy (dla zadania 1, w zadaniach 2 i 3 protokołem), 

DODATKOWE INFORMACJE: 

● wynagrodzenie będzie rozliczane miesięcznie w zależności od liczby wizyt na budowie – zlecający zakłada co najmniej 1 wizytę w miesiącu podczas której zostaną dopełnione wszelkie formalności związane z procesem budowlanym a także podpisany zostanie protokół z kontroli oraz uzupełniony dziennik budowy (dla zadania 1), 

● za 1 przyjazd na budowę uznaje się spotkanie w Jaworzynie Śląskiej dot. 1 lub więcej z realizowanych zadań, ● harmonogram wizyt ustalany będzie na bieżąco z zamawiającym, 

● termin zakończenia prac przewidywany jest na czerwiec 2023 r. – szacowane jest 35 przyjazdów na budowę. 

OFERTA: 

Ofertę należy złożyć do dnia 13.04.2021 r. godz. 15:00 na adres: malwina.wesola@muzeatechniki.pl lub przetargi@muzeatechniki.pl 

W przypadku pytań osobą do kontaktu jest: Malwina Wesoła tel.: 727-450-077 malwina.wesola@muzeatechniki.pl lub przetargi@muzeatechniki.pl 

UWAGA – w ofercie proszę wskazać całkowity szacowany koszt (brutto/ netto) oraz koszt jednego przyjazdu na budowę. 

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia? 

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować: 

zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu.

Rozstrzygnięcie ogłoszenia 1/2021

w imieniu Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska informuję, że w Bazie Konkurencyjności ukazało się rozstrzygnięcie dot. ogłoszenia nr 2021-1027-32373 „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881
Zapraszam do zapoznania się z informacją:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32373?sekcja=oferty

MŁYN ZAMKNIĘTY DLA ZWIEDZAJĄCYCH


Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem w dniach 20.03.2021 r. – 09.04.2021 r. nowych ograniczeń związanych z sytuacją pandemiczną w Polsce, zmuszeni jesteśmy poinformować o tymczasowym zamknięciu Młyna Hilberta dla zwiedzających.

Młyn nieczynny będzie od 20.03.2021 r. co najmniej do dnia 09.04.2021 r.

Zespół Młyna,

On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment, so blinded by desire, that they cannot foresee the pain and trouble that are bound to ensue; and equal blame belongs to those who fail in their duty through weakness of will, which is the same as saying through shrinking from toil and pain. These cases are perfectly simple and easy to distinguish. In a free hour, when our power of choice is untrammelled and when nothing prevents our being able to do what we like best, every pleasure is to be welcomed and every pain avoided. But in certain circumstances and owing to the claims of duty or the obligations of business it will frequently occur that pleasures have to be repudiated and annoyances accepted. The wise man therefore always holds in these matters to this principle of selection: he rejects pleasures to secure other greater pleasures, or else he endures pains to avoid worse pains

Zapytanie Ofertowe nr 1/2021 na roboty budowlane z dnia 05.03.2021 r.

realizowane w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, pn.: ”Budowa nowych ekspozycji muzeów technicznych na czesko-polskim pograniczu II” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: ,,Budowa  nowych ekspozycji muzeów technicznych na czesko-polskim pograniczu II” nr umowy:  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294 polegających na remoncie zabytkowego warsztatu w celu demonstracji  znajdujących się w nim zabytkowych maszyn. Warsztat mieści się w budynku powiązanym z budynkiem  lokomotywowni wachlarzowej w Jaworzynie Śląskiej, obecnie Muzeum Kolejnictwa, na terenie Euroregionu  GLCENSIS. Celem planowanych prac remontowych jest dostosowanie warsztatu do możliwości demonstracji  maszyn oraz prac naprawczych według zasad z początków XX wieku. Parterowy, murowany budynek  warsztatu o powierzchni użytkowej 298 m2 wymaga przeprowadzenia prac remontowych w celu poprawy  jego stanu technicznego, a także prac umożliwiających bezpieczne wprowadzenie zwiedzających  i prezentowanie maszyn podczas działania. Planowane prace mają prowadzić do poprawy stanu pomieszczeń  przy zachowaniu ich zabytkowego charakteru.

Termin realizacji całego zakresu przewidzianego w ramach zadań – 9 lipca 2021 r.

DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załączniki edytowalne

Zapytanie Ofertowe nr 1/2021 na roboty budowlane z dnia 16.02.2021 r.

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881

Poszukujemy wykonawcy robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona 3 roboty budowlane/ zadania:

Zadanie nr 1
Remont dachu oraz stolarki, ślusarki wewnętrznej i zewnętrznej zabytkowego budynku Lokomotywowni wachlarzowej wraz z remontem i obudową zabytkowego budynku Zapadni lekkimi płytami osłonowymi. Wykonanie projektu branżowego i realizacja nowego przyłącza wodnego oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z wykonaniem szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe dla terenu Muzeum

Zadanie nr 2
Remont zabytkowej Wieży Ciśnień typu „Grzybek„

Zadanie nr 3
Remont zabytkowego budynku administracyjnego dawnej Wagonowni,

Termin realizacji całego zakresu przewidzianego w ramach zadań – 30 czerwca 2022 r.

DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załączniki edytowalne
Załącznik E-2
załącznik ZADANIE 1 – lokomotywownia
załącznik ZADANIE 2 – wieża ciśnień
załącznik ZADANIE 3 – dawna wagonownia