Zapytanie ofertowe 1/2022

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację trzech zadań:

Zadanie 1
Remont dachu oraz stolarki, ślusarki wewnętrznej i zewnętrznej zabytkowego budynku
lokomotywowni wachlarzowej wraz z remontem i obudową zabytkowego budynku zapadni lekkimi płytami osłonowymi. Wykonanie projektu branżowego i realizacja nowego przyłącza wodnego oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z wykonaniem szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe dla terenu Muzeum.

Zadanie 2
Remont zabytkowej wieży ciśnień typu „grzybek”.

Zadanie 3
Remont zabytkowego budynku administracyjnego dawnej wagonowni.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania znajdują się w sekcji DO POBRANIA.

DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Wykaz osób
Zobowiązanie podmiotu trzeciego