DECYZJA KONSERWATORA WS. DWORCA W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków na wniosek Fundacji wszczął procedurę umieszczenia w rejestrze zabytków zabytkowego dworca na stacji Jaworzyna Śląska

W dniu 13.02.2019 r. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (DWKZ) o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego ws. wpisu do rejestru zabytków zabytkowego dworca kolejowego w Jaworzynie Śląskiej. Decyzja DWKZ jest efektem wieloletnich starań Muzeum Kolejnictwa na Śląsku oraz Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska o zachowanie tego wyjątkowego zabytku architektury i kolejnictwa.

DECYZJA KONSERWATORA

Zespół Fundacji

Share on
Dodaj komentarz